Có 1 kết quả:

tỷ phương

1/1

tỷ phương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. so sánh
2. ví dụ, chẳng hạn như
3. nếu như, giả sử

Một số bài thơ có sử dụng