Có 1 kết quả:

tỷ giảo

1/1

tỷ giảo

giản thể

Từ điển phổ thông

1. so sánh, so với
2. hơn (so sánh)