Có 1 kết quả:

mao khổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lỗ chân lông.

Một số bài thơ có sử dụng