Có 1 kết quả:

mao vật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài thú có lông, như trâu bò.