Có 1 kết quả:

mao bút

1/1

mao bút

giản thể

Từ điển phổ thông

bút lông