Có 1 kết quả:

mao cử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa ra từng sợi lông, ý nói đề cập những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.