Có 1 kết quả:

hào phóng

1/1

hào phóng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hào phóng