Có 1 kết quả:

hào vô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không có một chút gì cả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không một mảy mày, không một chút gì.

Một số bài thơ có sử dụng