Có 1 kết quả:

hào mễ

1/1

hào mễ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

milimét