Có 1 kết quả:

bồi tai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dáng chim giương cánh.
2. Dáng phượng bay múa.