Có 1 kết quả:

bồi tồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng chim xù lông ra.