Có 1 kết quả:

máo táo

1/1

máo táo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. vải nỉ
2. buồn bực