Có 1 kết quả:

phổ lỗ

1/1

phổ lỗ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. hàng dệt bằng lông của người Tạng
2. chiếu lông