Có 1 kết quả:

dân chúng

1/1

dân chúng

giản thể

Từ điển phổ thông

dân chúng, quần chúng, công chúng