Có 1 kết quả:

dân tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Dân tâm 民心 — Tình trạng sinh hoạt của người trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng