Có 1 kết quả:

dân hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Của chung của mọi người trong nước, tức của cải chung, do chính phủ quản trị.

Một số bài thơ có sử dụng