Có 1 kết quả:

dân quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung cái khả năng được có, được làm, được đòi hỏi của người trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng