Có 1 kết quả:

dân biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thay mặt cho mọi người trong nước để lo việc nước.