Có 1 kết quả:

dân gian

1/1

dân gian

giản thể

Từ điển phổ thông

dân gian, trong dân chúng