Có 1 kết quả:

dân nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng mong mỏi chung của người trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng