Có 1 kết quả:

khí hậu

1/1

khí hậu

giản thể

Từ điển phổ thông

khí hậu, thời tiết