Có 1 kết quả:

khí cầu

1/1

khí cầu

giản thể

Từ điển phổ thông

khí cầu, quả bóng hơi