Có 1 kết quả:

khí chất

1/1

khí chất

giản thể

Từ điển phổ thông

chất khí, hơi