Có 1 kết quả:

khí hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biến thành hơi. Bốc hơi.

Một số bài thơ có sử dụng