Có 1 kết quả:

khí áp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức ép, sức đẩy của không khí.

Một số bài thơ có sử dụng