Có 1 kết quả:

khí cục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình, lòng dạ một người.