Có 1 kết quả:

khí độ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ lòng dạ rộng hẹp của một người.