Có 1 kết quả:

khí tính

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tính tình.
2. Bẩm tính, khí chất.