Có 1 kết quả:

khí số

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cuộc sống định sẵn cho từng người.

Một số bài thơ có sử dụng