Có 1 kết quả:

khí phao

1/1

khí phao

phồn thể

Từ điển phổ thông

bong bóng, bọt, tăm