Có 1 kết quả:

khí cầu

1/1

khí cầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

khí cầu, quả bóng hơi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quả bóng tròn, trong có bơm hơi để bay lên, tức Khinh khí cầu 輕氣球.