Có 1 kết quả:

khí đoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngắn hơi, thiếu hơi — Chỉ lòng dạ mềm yếu.

Một số bài thơ có sử dụng