Có 1 kết quả:

khí quản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ống để không khí ra vào trong phổi, tức phần trên cuống phổi.