Có 1 kết quả:

khí tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ ngay thẳng trong sạch.

Một số bài thơ có sử dụng