Có 1 kết quả:

khí chất

1/1

khí chất

phồn thể

Từ điển phổ thông

chất khí, hơi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Khí cục 氣局.

Một số bài thơ có sử dụng