Có 1 kết quả:

khí đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường thông hơi, tức đường dẫn không khí ra vào trong phổi.