Có 1 kết quả:

khí thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở tình trạng là chất hơi. Thể hơi.