Có 1 kết quả:

an cơ

1/1

an cơ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gốc amino (hoá học)