Có 1 kết quả:

khinh khí

1/1

khinh khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

khinh khí, khí nhẹ, khí hidro