Có 1 kết quả:

đạm khí

1/1

đạm khí

giản thể

Từ điển phổ thông

khí nitơ, khí N2