Có 1 kết quả:

thuỷ thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước và đất. Chỉ khí hậu tại một vùng.

Một số bài thơ có sử dụng