Có 1 kết quả:

thuỷ thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần dưới nước.

Một số bài thơ có sử dụng