Có 1 kết quả:

thuỷ trình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường sông đường biển. Truyện Hoa Tiên : » Đề huề chuyển soạn thuỷ trình trẩy ra «.

Một số bài thơ có sử dụng