Có 1 kết quả:

thuỷ quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Thuỷ binh 水兵.

Một số bài thơ có sử dụng