Có 1 kết quả:

thuỷ lục pháp hội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “thủy lục đạo tràng” 水陸道場.