Có 1 kết quả:

thuỷ giảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “giảo tử” 餃子.