Có 1 kết quả:

vĩnh viễn

1/1

vĩnh viễn

giản thể

Từ điển phổ thông

vĩnh viễn, mãi mãi