Có 1 kết quả:

phiếm bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vái chào chung mọi người, chớ không vái chào riêng từng người. Chào rộng cả.