Có 1 kết quả:

phiếm phiếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi vô định.