Có 1 kết quả:

phiếm luận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn bạc dông dài, rộng về nhiều việc. Bàn bạc mà chơi.